Tin tức

Các trường hợp vi phạm sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Để đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có hiệu quả, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về hóa đơn điện tử, tìm hiểu quy định về bảng kê kèm theo hóa đơn, quy định về các trường hợp vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Trong phạm vi bài viết này sẽ gửi đến người đọc các trường hợp vi phạm sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn được hiểu là các hành vi lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC)…

sử dụng hóa đơn

Bên cạnh đó, tại Nghị định 119/2018 cũng quy định rõ thế nào là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Cụ thể, Việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử bao gồm các hành vi lập khống hóa đơn điện tử; dùng hóa đơn điện tử của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; lập hóa đơn điện tử phản ánh giá trị thanh toán thấp hơn thực tế phát sinh; dùng hóa đơn điện tử quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông.

https://nhipcaucuocsong.com/cach-nop-giay-de-nghi-hoan-tren-he-thong-thue-dien-tu-etax/

Cụ thể, các trường hợp vi phạm sử dụng bất hợp pháp hóa đơn bao gồm:

– Nội dung ghi trên Hóa đơn không có thực một phần hoặc toàn bộ.

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra nhằm mục đích để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, tuy nhiên lại không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; với mục đích để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

– Hóa đơn sử dụng có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc của hóa đơn.

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Để có thể biết được hóa đơn đó có bất hợp pháp hay không, doanh nghiệp có thể tra cứu hóa đơn ngay trên trang web của Tổng cục Thuế. Mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải nghiêm túc thực hiện, triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử.
https://nhipcaucuocsong.com/

Comment here